Podmienky používania

1. Podmienky používania internetovej stránky

Používanie internetovej stránky „http://www.mojtlak.sk“ (tu ďalej označovanej ako „stránka“) je podmienené akceptovaním Podmienok používania (tu ďalej označovaných ako „podmienky“).

Používaním tejto stránky používateľ internetu (tu ďalej označovaný ako „používateľ“) potvrdzuje, že si prečítal tieto podmienky, prehlasuje, že ich bezvýhradne prijíma a zaväzuje sa ich dodržiavať. Používateľovi odporúčame, aby tieto podmienky pravidelne monitoroval, pretože ich obsah sa môže meniť.

2. Všeobecné informácie

Stránku „http://www.mojtlak.sk“ zverejňuje spoločnosť LES LABORATOIRES SERVIER, SAS – zjednodušená akciová spoločnosť s imaním v hodnote 34 590 852 eur, zapísaná v Obchodnom registri mesta Nanterre pod číslom 085 480 796, so sídlom na adrese 50, rue Carnot – 92284 Suresnes – Francúzsko – Tel: 00 33 (0)1 55 72 60 00. LES LABORATOIRES SERVIER je spoločnosťou skupiny SERVIER.

Publikačným riaditeľom je p. Olivier LAUREAU.

Hosting stránky „http://www.mojtlak.sk“ zabepečuje spoločnosť PRAXIS, spoločnosť s ručením obmedzeným s podielovým kapitálom vo výške 7 800 eur, zapísaná v Obchodnom registri mesta Nanterre pod číslom 321 423 204, so sídlom na adrese 50, rue Carnot – 92284 Suresnes – Francúzsko.

Stránku „http://www.mojtlak.sk“ navrhla a vyrobila spoločnosť
SARL Licorn Publishing
48 rue Ginguené
35000 RENNES
Francúzsko

3. Duševné vlastníctvo

Používateľ uznáva, že všetok obsah dostupný na stránke, vrátane textu, grafiky, fotografie, dizajnu, zvukov, údajov, obrázkov, audia, videa, štruktúr stránky, navigačného plánu, loga, dizajnu sekcií, rozloženia sekcií, nadpisy sekcií, databázy, štruktúry a obsahu databáz, ochranných známok (tu ďalej označované ako „obsah“) je výlučným vlastníctvom spoločnosti LES LABORATOIRES SERVIER.

Tento obsah je určený len na osobné informovanie užívateľa a striktne spadá do obmedzení používania stránky v súlade s podmienkami. Akákoľvek iná forma používania tohto obsahu prostredníctvom akýchkoľvek prostriedkov bez predchádzajúceho a výslovného povolenia spoločnosti LES LABORATOIRES SERVIER je zakázaná a predstavovala by porušenie podmienok.

Ochranné známky spoločnosti SERVIER a jej partnerov, ako aj logá zobrazované na stránke sú registrovanými ochrannými známkami. Akákoľvek reprodukcia, úplná alebo čiastočná, týchto ochranných známok a log, používanie komponentov prevzatých zo stránky bez predchádzajúceho a výslovného povolenia ich vlastníkov sú zakázané.

Používateľ sa zaväzuje, že túto stránku bude používať:

– na zamýšľaný účel;
– na osobný účel s vylúčením všetkých komerčných a propagačných aktivít;
– v súlade s autorskými právami;
– bez používania „botov“ (= automatizovaných správ) alebo akýchkoľvek iných automatizovaných prostriedkov na získanie prístupu a používanie jej obsahu a bez toho, aby sa pokúšal zasahovať do tejto stránky;
– bez toho, aby sa pokúšal kopírovať ju, reprodukovať celú stránku alebo jej časť alebo ju sprístupniť alebo šíriť akýmkoľvek prostriedkom neoprávneným tretím stranám.

4. Osobné údaje

Spoločnosť LES LABORATOIRES SERVIER je zodpovedná za spracovanie osobných údajov používateľa zhromaždených a spracovávaných ako súčasť spravovania tejto stránky v zmysle francúzskeho zákona č. 78-17 zo 6. januára 1978 o Informačných technológiách, dátových súboroch a štátnych knižniciach (takzvaný francúzsky „Zákon o ochrane údajov“), novelizovaného v roku 2004.

Používateľ si je vedomý, že jeho osobné údaje sú určené pre služby a personál spoločnosti LES LABORATOIRES SERVIER zodpovedajúci za správu tejto stránky. Spoločnosť PRAXIS zodpovedá za hosting a spoločnosť Licorn Publishing zodpovedá za vytváranie tejto stránky a tieto spoločnosti môžu požadovať prístup k osobným údajom používateľov na účely striktne nevyhnutné na vykonávanie svojich povinností.

Podľa francúzskeho zákona č. 78-17 zo 6. januára 1978 o Informačných technológiách, dátových súboroch a štátnych knižniciach (takzvaný francúzsky „Zákon o ochrane údajov“), novelizovaného v roku 2004, má používateľ právo na sprístupnenie, opravu a zmazanie svojich osobných údajov, ktoré boli spracované v rámci záväzkov spoločnosti LES LABORATOIRES SERVIER. Každé z týchto práv je vykonateľné napísaním na nasledujúcu adresu:

Monsieur le Correspondant Informatique et Libertés
Data Protection Officer
Les Laboratoires Servier
50, rue Carnot
92284 Suresnes Cedex
Francúzsko

Alebo zaslaním e-mailu na nasledujúcu adresu: dataprivacy@servier.com

Stránka „http://www.mojtlak.sk“ je súčasťou zoznamu spracovávaných dát spravovaných referentom na ochranu údajov („Data Protection Officer“) spoločností skupiny SERVIER v súlade s francúzskym zákonom č. 2004- 801 zo 6. augusta 2004 novelizujúcim francúzsky Zákon o ochrane údajov č. 78-17.

5. Cookies

Okrem osobných údajov zadaných používateľom (ako sú meno, IP adresa, atď.), môže stránka využívať technológie na zhromažďovanie určitých technických informácií týkajúcich sa používateľa, ako sú operačný systém na zariadení používateľa, typ používaného prehliadača, o tom ako cirkulujú údaje, atď. Cookies sa môžu príležitostne používať na zaznamenávanie informácií súvisiacich s navigáciou používateľa na stránke (prečítané stránky, dátum a čas pripojenia, preferovaný obsah, atď.).

Používateľa pri prvom pripojení na stránku vyslovene požiadame, aby akceptoval používanie cookies. Súhlas vyjadrený používateľom sa považuje za platný počas 13 mesiacov.

V prípade, že používateľ radšej nechce dostávať cookies alebo chce byť oboznamovaný s ich používaním, musí podniknúť kroky a konať podľa odporúčaní navrhnutých v časti Politika cookies. Viac informácií nájdete na “Politika Cookies“.

6. Používanie stránky

Služby a obsah stránky sú určené len na informovanie používateľov a nemôžu sa využívať v prospech žiadnej spoločnosti alebo akejkoľvek inej organizácie alebo na profesionálne, propagačné, marketingové alebo komerčné účely, pokiaľ nie je uvedené inak.

Používateľ si je vedomý, že informácie zverejnené na stránke nie sú lekárskymi radami a dôrazne sa mu odporúča, aby sa nerozhodoval len na základe informácií nachádzajúcich sa na tejto stránke.

Používateľ nesmie v žiadnom prípade používať informácie šírené prostredníctvom tejto stránky na stanovovanie diagnózy alebo určovanie liečby a pred prijatím akéhokoľvek medicínskeho rozhodnutia sa musí poradiť so svojim lekárom alebo lekárnikom.

Používateľ si je vedomý, že niektorý obsah uverejnený na stránke sa môže týkať iných krajín so špecifickými požiadavkami aplikovateľnými lokálne.

7. Zodpovednosť

Spoločnosť LES LABORATOIRES SERVIER používateľom poskytuje na tejto doméne informácie týkajúce sa zdravotníctva a služieb, ktoré poskytuje, v súlade so zákonnými a regulačnými povinnosťami farmaceutických spoločností a najmä v súlade s ustanoveniami francúzskeho Kódexu verejného zdravotníctva.

Spoločnosť LES LABORATOIRES SERVIER nemôže niesť zodpovednosť za to, ako používateľ využije informácie a služby navrhnuté na tejto stránke a/alebo získané surfovaním.

Spoločnosť LES LABORATOIRES SERVIER výslovne súhlasí s tým, že je povinná „vyvinúť maximálnu snahu“ pri plnení týchto podmienok a implementovaní stránky, najmä pokiaľ ide o úplnosť, kvalitu a podrobnosť informácií a služieb ponúkaných na stránke a nepretržitý prístup ku stránke.

Spoločnosť LES LABORATOIRES SERVIER nemôže niesť zodpovednosť za žiadnu priamu alebo nepriamu škodu, ktorá používateľovi vznikne v dôsledku prezerania tejto stránky alebo použitia alebo nemožnosti použiť obsah, informácie alebo služby navrhované touto stránkou. Napriek najlepšej snahe spoločnosti LES LABORATOIRES SERVIER a jej poskytovateľov technických služieb si používateľ musí uvedomiť, že sa nedá zaručiť spoľahlivosť internetu, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť dátových prenosov, kontinuitu prístupu ku stránke, výkonnosť vo vzťahu k objemu a rýchlosti dátového prenosu a šírenie vírusov.

V každom prípade si používateľ musí uvedomiť najmä to, že informácie a služby ponúkané na tejto stránke:
– môžu byť prerušené následkom vyššej moci alebo z dôvodov, na ktoré nemá dosah spoločnosť LES LABORATOIRES SERVIER alebo za ktoré spoločnosť LES LABORATOIRES SERVIER nezodpovedá;
– môžu obsahovať technické alebo ľudské chyby;
– môže pri nich dôjsť k príležitostnej strate údajov.

8. Hyperlinky

Táto stránka môže poskytovať linky (odkazy) na iné webové stránky. Avšak vzhľadom na to, že spoločnosť LES LABORATOIRES SERVIER nemá dosah na obsah týchto internetových stránok a aj preto, že ich obsah sa môže meniť, nie je zodpovedná za obsah, prax alebo štandardy internetových stránok tretích strán.

Okrem toho prítomnosť hyperlinku na internetovú stránku tretej strany nemusí nevyhnutne odrážať názor spoločnosti LES LABORATOIRES SERVIER, jej zamestnancov alebo jej partnerov. Spoločnosť LES LABORATOIRES SERVIER nie je zodpovedná za obsah internetových stránok tretích strán, ktoré sú dostupné prostredníctvom hyperlinkov a nijakým spôsobom sa tým nevyjadruje k ich obsahu alebo presnosti.

Prístup používateľa na internetové stránky tretej strany je teda realizovaný na jeho výhradnú a úplnú zodpovednosť, na jeho riziko a riadi sa podmienkami používania daných internetových stránok.

9. Všeobecné ustanovenia

Spoločnosť LES LABORATOIRES SERVIER si vyhradzuje právo tieto podmienky upravovať. Ak používateľ pokračuje v prehliadaní a používaní tejto stránky, považuje sa to za prijatie týchto úprav.

V prípade, ak sa jedna alebo viacero z týchto podmienok stanú z akéhokoľvek dôvodu neplatnými, ostatné ustanovenia zostávajú v úplnej platnosti a účinné.

Tieto podmienky sa riadia francúzskymi zákonmi, tak z formálneho, ako aj predmetného hľadiska.

10. Politika Cookies

Definícia cookies

Cookie je textový súbor, ktorý môže uložiť váš prehliadač do pamäte vášho elektronického zariadenia (počítača, smartfónu alebo tabletu), keď využívate online služby. Server internetovej stránky ho odosiela do vášho prehliadača a každé cookie zahŕňa anonymný identifikátor.

Keď používateľ využíva stránku, môžu sa inštalovať rôzne typy cookies podľa toho, ktoré typy používateľ akceptuje:
– jednorazové („session“) cookies, ktoré zmiznú, keď používateľ opustí stránku;
– perzistentné cookies, ktoré zostávajú v zariadení, kým neexspirujú alebo kým ich používateľ nevymaže s použitím prehliadačových funkcií;
– štatistické cookies, ktoré zaznamenávajú návštevnosť stránky.

Prostredníctvom cookies nie je možné identifikovať fyzickú osobu a len vydavateľ môže cookie prečítať alebo zmeniť informácie, ktoré sa v nich nachádzajú.

Akceptácia cookies

Pri prvom pripojení sa používateľ výslovne požiada o akceptáciu používania cookies integrovaných do tejto stránky. Jeho súhlas sa považuje za platný počas 13 mesiacov, pokiaľ sa používateľ nerozhodne odmietnuť používanie cookies prostredníctvom nastavenia menu v prehliadači používanom na navigáciu.

Upozorňujeme, že ak odmietnete používanie cookies alebo ich odinštalujete, môže to mať vplyv na určité funkcie alebo časti stránky, za ktorý nenesie vydavateľská spoločnosť žiadnu zodpovednosť.